VTSC thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014
VTSC thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 VTSC thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

________

Số 115/VTSC-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách, chi trả cổ tức năm 2014

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp ngày 09/4/2015, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

1.   Tên cổ phiếu:

 CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

2.   Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

3.   Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: 17 giờ 00 ngày 24/4/2015.

5. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt và cổ phiếu

          6. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014:10% bằng tiền mặt (01 cổ phần = 1.000 đồng)            15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ                 phiếu).

         Cách xử lý đối với các cổ phiếu thêm < 1:

Cổ đông có cổ phiếu thêm ≥ 0,8 CP: số cổ phiếu thêm được làm tròn thành 01 CP và nộp thêm số tiền = số CP lẻ thêm vào cho tròn x 10.000 đồng (trừ trong số tiền cổ tức lĩnh bằng tiền mặt).

Cổ đông có cổ phiếu thêm < 0,8 CP: số cổ phiếu thêm được làm tròn thành 0 CP và lĩnh thêm số tiền = số CP lẻ bớt đi để làm tròn x 10.000 đồng (cộng trong số tiền cổ tức lĩnh bằng tiền mặt).

       7. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 11/5/2015.

8. Địa điểm chi trả:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

                Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

                Điện thoại: 031 2604562           Fax: 84-225-3823464

9. Thủ tục chi trả:

Quý cổ đông nhận cổ tức mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO để nhận tiền và cổ phần thưởng thêm. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hộ thì ngoài các giấy tờ trên cần phải có giấy ủy quyền có ghi số CMND và chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền hoặc chuyển khoản nếu cổ đông thông báo số tài khoản bằng văn bản (có mẫu đính kèm).

                                                                           CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                    Nguyễn Quang Minh         

                                                                                                                (Đã ký)

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container