Thông báo v/v tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt 2 năm 2016
Thông báo v/v tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt 2 năm 2016 Thông báo v/v tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt 2 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tăng vốn Điều lệ và chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt 2 năm 2016 

 

            Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 26/4/2016;

          Căn cứ Thông báo số 119/VTSC-TB ngày 5/5/2016 về việc tăng vốn Điều lệ và phân phối cổ phiếu phát hành thêm năm 2016;

          Căn cứ thông báo số 414A/VOSCO-KHĐT ngày 31/5/2016 về việc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam không mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO,

          Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phiếu phát hành thêm đợt 2 năm 2016 như sau:

            Tên cổ phiếu:

            CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

            1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

          2. Mệnh giá: 10.000 đồng

          I. Công ty phát hành thêm 267.600 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.

          a). Đợt 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9,7935 %, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu - hạn cuối đăng ký là ngày 31/5/2016.

          Đãbán thành công đợt 1: 127.021 cổ phiếu – giá trị: 1.270.210.000 đồng.

b). Đợt 2: Chào bán tiếp đợt 2 cho các cổ đông hiện hữu, người lao động VTSC, người lao động VOSCO, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu - hạn cuối đăng ký là ngày 30/6/2016.

Số lượng cổ phiếu chào bán đợt 2: 140.579 cổ phiếu – giá trị là 1.405.790.000 đồng.

Nếu số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu cần bán thì số lượng cổ phiếu mỗi cá nhân được mua sẽ được phân chia theo tỷ lệ:

(Số lượng mỗi cá nhân đăng ký mua/Tổng số lượng đăng ký mua) x Số lượng cổ phiếu chào bán đợt 2.

II. Tăng Vốn điều lệ

Sau 2 đợt chào bán, Công ty sẽ căn cứ vào lượng cổ phiếu đã chào bán thành công để làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty.

Địa điểm đăng kí mua cổ phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 031 2604562       Fax: 84-225-3823464      Email: VTSC@VOSCO.VN

          Quý cổ đông, cá nhân đăng kí mua cổ phiếu xác nhận với Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trước 16g00 ngày 30/6/2016.         

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Minh

(Đã ký)

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container