THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

________

 

Số 140/VTSC-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

 

Hải Phòng, ngày 01 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách, chi trả cổ tức năm 2015

      Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 26/4/2016, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phiếu:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: 17 giờ 00 ngày 04/7/2016.

5. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt .

          6. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 15% bằng tiền mặt.

       7. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 18/7/2016.

8. Địa điểm chi trả:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

                Điện thoại: 031 2604562           Fax: 84-225-3823464

9. Thủ tục chi trả:

Quý cổ đông nhận cổ tức mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO để nhận tiền lãi cổ tức 2015. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hộ thì ngoài các giấy tờ trên cần phải có giấy ủy quyền có ghi số CMND và chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền hoặc chuyển khoản nếu cổ đông thông báo số tài khoản bằng văn bản (có mẫu đính kèm).

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       ỦY VIÊN HĐQT – GIÁM ĐỐC

                                                                         Nguyễn Phúc Thắng

                                                                                                              (Đã ký)

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container