Ngày 26/4/2016 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
Ngày 26/4/2016 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông, đại diện cho 2.734.000 cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và Nhiệm kỳ I (2011 – 2015) và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ II (2016 – 2020); Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ I và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ II; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ I; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

 

Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện các thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty từ 27,324 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm 267.600 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.

Giám đốc VTSC Ông Nguyễn Phúc Thắng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty đã đạt được kết quả: Tổng doanh thu 167,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,82 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Năm 2016, VTSC đặt mục tiêu kế hoạch: Tổng doanh thu đạt 175,50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,0 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Đại hội đã giới thiệu và bầu các ông, bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì II gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Minh

2. Ông Nguyễn Phúc Thắng

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Bá Trường

2. Bà Bùi Thị Mai Anh

Tại phiên họp thứ nhất nhiệm kì II Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco đã bầu:

1. Ông Nguyễn Quang Minh - giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Thắng - Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco nhiệm kì II.

Tại phiên họp thứ nhất nhiệm kì II Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco đã bầu:

1. Ông Nguyễn Bá Trường - Trưởng ban kiểm soát.

i.

Ông Bùi Việt Hoài Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam - Đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ VOSCO đã kết thúc lúc 17h cùng ngày và thành công rực rỡ.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container