Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần
Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- *** ----

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

1.      BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên/Tên tổ chức:        _________________________________________

Số CMTND/Số ĐKKD:        ________________           

Địa chỉ:          ____________________________________________________

Điện thoại:    _______________

2.      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên/Tên tổ chức:        _________________________________________

Số CMTND/Số ĐKKD:        ________________           

Địa chỉ:          ____________________________________________________

Điện thoại:    _______________

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

Số lượng quyền mua sở hữu:                      ___________________ quyền mua

Số lượng quyền mua chuyển nhượng:       ___________________ quyền mua

Số lượng quyền mua còn lại:                      ___________________ quyền mua

Kính đề nghị Công ty xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container