Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản tiền lãi cổ tức năm 2014 của VTSC
Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản tiền lãi cổ tức năm 2014 của VTSC Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản tiền lãi cổ tức năm 2014 của VTSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

………………….., ngày…….. tháng……. năm 2015

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

 

Tên tôi là……………………………...................….…. Mã số cổ đông VTSC:...............................

Số chứng minh thư:………......…… ngày cấp: ….../…../……….. nơi cấp…………........………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….....................….…………….

Tôi sở hữu số cổ phần:……………........ của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ VOSCO tính đến thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 ngày 24/4 /2015.

Nay tôi kính đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ VOSCO chuyển số tiền chia lãi cổ tức năm 2014 của tôi vào tài khoản:

Chủ tài khoản……………………………...................................................................……………….

số TK……………………..…….........................................................................................................…

tại Ngân hàng…………………..……………..……………………....................……………………

Tôi xin cam kết số tài khoản cung cấp là đúng và không có bất cứ tranh chấp gì.

                                              

                                                                                        Người làm giấy đề nghị

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container