Mẫu giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần đợt 2
Mẫu giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần đợt 2 Mẫu giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần đợt 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- *** ----

GIẤY ĐĂNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

Đợt 2

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

1.       Cổ đông đăng ký mua:__________________________________________

       Địa chỉ thường trú:  ___________________________________________________

       Địa chỉ liên lạc:­­­­­­­­­­­______________________________________________________

       Số CMTND/ĐKKD:______________Cấp ngày: _____________Nơi cấp: _________

       Tel:______________Mobi:______________ E-mail:_________________________

2.       Số lượng cổ phần sở hữu:           __________________ cổ phần

3.       Số lượng quyền mua sở hữu:      __________________ quyền mua

4.       Số lượng cổ phần đăng ký mua:  __________________cổ phần

Giá đặt mua: __________________ đồng/ 1 cổ phiếu

Thành tiền:     __________________ đồng

       Bằng chữ:     ________________________________________________________

5. Phương thức nộp tiền:             1.Tiền mặt                  2. Chuyển khoản

6. Cam kết:

-  Mua đủ số cổ phần đã đăng ký (Tối thiểu 1.000 cổ phiếu/1 Cổ đông);

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

 

 

 

_____________ , ngày_____ tháng 6 năm 2016

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

..................................

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container