Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco phát động đợt thi đua quý IV năm 2015
Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco phát động đợt thi đua quý IV năm 2015 Ban lãnh đạo phối hợp với Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vosco phát động đợt thi đua quý IV năm 2015

Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã ra công văn liên tịch số: 206/TĐLT-VTSC-CĐVTSC về việc phát động đợt thi đua quý IV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người lao động trong Công ty; Tuyên truyền ngày pháp luật năm 2015 với khẩu hiệu: “Lãnh đạo và người lao động VTSC quyết tâm sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.   

Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty phối hợp chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, các mục kinh tế, chính trị xã hội của Công ty, phát động phong trào thi đua sâu rộng  trong tập thể người lao động với mục tiêu: Phát huy sức mạnh tập thể và thế mạnh của doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, tạo sự đồng tâm hiệp lực từ Công ty đến các phòng, chi nhánh, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ, hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị và toàn thể người lao động để khắc phục những khó khăn, duy trì SXKD ổn định, bảo đảm phúc lợi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt cho người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 trong Hiến pháp về tổ chức Công đoàn Việt nam 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, niềm tin của người lao động vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền bằng các Panô, khẩu hiệu ... vận động người lao động thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về thực hiện an toàn khi tham gia giao thông.
Tổ chức tuyên truyền bằng trực quan, băng zon, khẩu hiệu tại các khu văn phòng, kho, chi nhánh.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container