Thông báo về việc đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013
Thông báo về việc đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013 Thông báo về việc đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013

        Ngày 20/05/2014 VTSC thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2014 về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO và thông báo số 109/VTSC-TB ngày 14/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

        Phòng Nhân sự - Hành chính phối hợp với phòng  Tài chính - Kế toán Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu  cho toàn bộ cổ đông Công ty.

         Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO đã tăng từ 19,8 tỷ VNĐ lên 23,76 tỷ VNĐ (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/4/2014).

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container