Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

________

Số:  081/VTSC-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 

Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO ngày 18/3/2013 về việc thông qua Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Tổ chức                  : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông;                               Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2013: 02/4/2013.

Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 18 tháng 4 năm 2013

Địa điểm tổ chức Đại hội:  Phòng họp 100 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam, Số 215 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng

Dự kiến nội dung chương trình họp:

-      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch 2013

-      Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD 3 năm (2013 - 2015)

-      Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

-      Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012

-      Báo cáo lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013

-      Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và mức cổ tức cho cổ đông năm 2012

-      Báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2013. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu ủy quyền đính kèm).

Để Đại hội được tổ chức thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức thông qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Giấy uỷ quyền trước ngày 02/4/2013 theo chi tiết:

                        CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

                        Địa chỉ: số 15 Cù Chính Lan – Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

                        Điện thoại: 031.2604562;         FAX 031.3823464;     Email: vtsc@vosco.vn

Để Quý cổ đông cân nhắc việc ủy quyền, chúng tôi xin giới thiệu danh sách các thành viên HĐQT của Công ty cùng thông tin chi tiết như sau:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số CMT

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Quang Minh

CT HĐQT

030890836

15/9/2010

CA Hải Phòng

2

Nguyễn Phúc Thắng

UV HĐQT

030880627

16/9/2009

CA Hải Phòng

3

Nguyễn Tất Trung

UV HĐQT

030061104

12/6/2007

CA Hải Phòng

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và CMTND, giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT     

                                                                                                                                                    (Đã ký)            

                                                                                                                                           Nguyễn Quang Minh

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container